loading
خانمی سدیقه موماستا ره حیمی

کومه ک جه راح دوکتور موته لبی زاده له سالی۱۳۸۰
کارشناسی ئه رشه د ئیلیزاروف وه فیزیوتراپیست ، مه سئولی هه ماهه نگی
خه ده ماتی ده رمانی قه بلو دوای عه مه ل جه راحی له م‌مه ر که زه ،  تواو کردنه وه ی
ده رس له زانکوی علوم پزشکی تاران