loading
ئاقای حه میدرزای هاشمیان

ده وره های فیر بوونی ته خه سوسی فیزیوتراپی خوبه شه کان دریژه ی بالا له مه رکه زی دوکتور موته لبی زاده دیوه وه ئیسته یه کیک له توانبه خشه کان مه رکه ز دریژه ی بالا له ئیرانه.