loading


نه تیجه یی ئه م عه مه ل جه راحیه زور پشت به پشت هاوکاری هه ردوو ته ره ف یانه جه راح و خوبه خشه که س. له کاتیکدا یاریه دانراوه کان به ئه نازه  ئه نجام ببی  و جه له سات فیزیوتراپی ریکووپیک    به رقه رار بیت مه رکه ز ، نه تیجه یی جه راحه یه که ته زمین ده کات

        ئه مه ده گه ریته وه سه ر ئه نازه ی زور بونه وه که له ،جه دوه لی ژیر تا حه دیک ئه توانین جوابی ئه م پرسیاره بدوزینه وه


جه دوه لی کارئاسانکه ری دریژه ی بالا

به ته وه جوبه گریدار بوونی ده وره ی خاس بوونه وه به میزانی دریژه ی بالا جه دوه لی ژیر له پیشبینی میژووی کات پیویست بو چوونه وه بو‌سه ر ئییش و خاس بوونه وه ی کامل یارمه تی ئه دات.

 

ئه نازه ی دریژه ی بالا (سانت)

کاتی که ده ستگای اکسترنال فیکساتور له سه ر پی دانراوه(وه رز)

عه رزی ده وریک که فایبرگلاسه که قه راری هه یه(وه رز)

عادی بوونه وه دوای بازکردنی فایبرگلاسه که(وه رز)

6

3 – 2.5

2.5

3

7

3.5 – 3

3

4

8

4 – 3.5

4

5

9

5 – 4.5

4.5

6

10

6 – 5.5

6

7

دقه ت بکریت ئه عدادی که وتراوه له کاتیکدا وا خوراکی باش ، یاری به ئه نازه ، فیزیوتراپی ریکووپیکو ، ته مه نی به ین 20_35 وه وه زنی 50_70کیلو و مه سره ف نه کردنی کحولو

هه مووی دوخانیات درووستی هه یه..

 

 

         بو خاتری گرینگ بونی میزانی پاره ئه م پرسیاره له مسئولی راسته و خو سینتر بکن.که کاملو به سپور گشتی زانیاره کان وهلام ده دات پیوندی بکن به ژماره تلیفونی 000981251433

ولات

نرخ

 

ئه مریکا

90.000 $

بو‌ دریژه ئیسقانی ران هه ر دوو لا

100.000 $

به شیوه ی Precice

140.000 $

نرخ بو دریژه کردنی ئیسقان به شیوه ی LATN ئه نازه ی ۶۴۰۰۰دولاره    

نرخ بو دریژه کردنی ئیسقان به شیوه یPreciceئه نازه ی ۶۹۰۰۰دولاره  

نرخ بو دریژه کردنی ئیسقان ران به شیوه ی LON ئه نازه ی ۵۵۰۰۰دولاره  

نرخ بو دریژه کردنی ئیسقانی ران به شیوه ی Precice ئه نازه ی ۶۰٫۰۰۰دولاره

120.000 $

ئیسفاده له precice

ئالمانیا

120.000 $

موته خه سی بو‌جه راحی جوانی ئه ندام وه دریژه ی ئیسقانی هه ر دوو ران

50.000 €

بو‌ دریژه ئیسقانی ران هه ر دوو لا

53.000 €

دریژه کردنی هه ر دوو ئیسقان (به شیوه ی ئیسفاده له میله ی بیت بون)

ئیتالیا

 

 

55.000 €

کاشتی ئیسقانی رانی مه سنووعی(کاشتی میله)

 

 

55.000 €

کاشتی ئیسقانی رانی مه سنووعی(کاشتی میله)

فه رانسه- ئیتالیا

52.000 €

کاشتی ئیسقانی رانی مه سنووعی(کاشتی میله)

ئیران

30.000 €

میله ی ده سی تلیسکوپیک MTN په که یجی کاملی کاشتی میله بو‌ ده روونی له ش (له فروکه خانه بو‌فروکه خانه)

20.000 €

په که یجی کامل (فروکه خانه بو‌فروکه خانه) به شیوه ی LON

 

 • له شیوازی هه لبژاده ی ئیمه(LON)  ییحتمالی لار بوون له شونی استیئو تومی نییه.ئیمه ده ل نیگرانیمان بو لار بووون له دووای لابردنی جیهاز ی ده ره وه مان نییه.
 • یه ندازه ی ئیش و اسکار جیگای ئه مه ل که متره
 • هیزی پیاسه زورتره
 • کاتی دامه رزاندنی جیهازی (اکسترنال فیکساتور) زور کورتره
 • ئیحتمالی شکاو له شوونی دریژ بوونی نیسک نییه.جیا له ئه م چته له شیوازی ابلیزاروف.
 • محدوديت حرکت مفاصل دو طرف استخوان در حال افزايش کمتر است
 • له شیوازی LON زور تر بو که سانی زور کورته بالایه
 • خوراکی له چاک کردنی ئیسقان زور گرینگه (خواردنی پروتوئین،شیر، سه وزیجات تازه)
 • دووری له دوخانیتو،کحول ، کولای گاز دار
 • ئه نجامی ریکوپیکی حه ره کاتی وه رزشیه که خویان وتوویانه له توولی ده وره ی دریژه وه و ئه نجامی فیزیوتراپی به شیوه یی ریکوپیک
 • له توولی ده وره ی دریژه وه، هه ر 14 روژ جاریک گرافی کونتورول بو پیوانه کردنی پیشکه وتن ئه نجام ده بیت
 • له کاتیکدا فیزیوتراپیستیک بیجگه له ئه و که سیی وا دوکتوره که به هوکاری بوعدی مه سافه ت هه لیبژاردووه ، ده بی نه تیجه یی ئییشه که ته ئیید و قه بول بکریت بیجگه له م چته خوبه خشه که ئه بی په یمان بدات که مابه قی ده وره که یی له تاران وه به لای شه خسی دانراو تواو کات.
 • دوای ته رمیم کاملی شوینی دریژه وه ، هه مووجاریک پیویست ده بی میله کانی دروونی دربینن (یه کوو نیم تا دوو سال دوای یه که مین عه مل)
 • ئه م عه مه له به ئافره تانی زورتر له ته مه نی ۴۵سال وه پیاوانی زور تر له ۵۵ سال پیشنیار نادری.
 • که سانی که له ئه ژنویان ئینحرافیان هه یه له یه ک کات به ئه م عه مه له کیشه یی ئه ژنویان حه ل ئه بی وه به ئه نازه ی شدت ئینحرافه که به دریژی ساق ئیزافه ئه وی.
 • که سانی که له رابرددو ئه ندامه ته حتانیه کانیان ئیختلافی هه بووه هه مکات ته ک ئه م عه مه له کیشه که یان حه ل ئه بی.
 • توانینی ئه نجامی یاری هایه ک قورس هه مووجاریک حودودی ۱۸وه رز دوایی ئه نجامی ئه م عه مه له به ته کیید ده بی
 • له عه رزی کاتی دریژه وه ئه و که سه ئه توانی به ریوه بچی (ئه لبه ت به یارمه تی گوچان یا واکر)که بتوانی له ئییشه کان تایبه ت به خویی سه ربه خو بیت ،به لام ئیمکانی ئه وه یی که بروات بو مه حه لی ئییش یا زانکوی نییه.
 • ئیسقانه هایه که له مه حه لی دریژه وه دروسست بووه کاملا سروشتییه وه هیچ نوقته زه عفیک بو ئه و که سه درووست نابی
 • ئوسولا دریژه یی توولی ئیسقانه کان پروسه یکه ئه شی له رووی یاسانه وا ته عیین بووه به ریوه بچیت، به تایبه ت دوای ۴ سانت دریژه وه له کاتیکدا فیزیوتراپی و یاری پیویست به ئه نازه ی کافی ئه نجام ببیت ئه توانن سورعه تی پیشکه وتنه که له حه دی عادی بیوی سینن وه ئیشه که یشی کونترول بکه ن

کوورته بوون بالا له دیقه ت به میانگینی بالایی یه ک‌کومه لگاه  به جیایی جنسیه تی ده ر ئه که وی وه ئه مه ته عریفیکی به تایبه تی هه یه وه هه رکه سیک وا هه ستی کوورته بالایی ببیت قه رار نییه که له سه ری جه راحی    دریژه یی بالا بکریت چوون ئه م جه راحیه    عه مه لیک بو جوانی نییه