loading
زیا کردنی بالا

له دووای سالانی که زور له بارهی زیاکردنی بالا.ئه م مه رکه زه وه کو ئه ول شونانی به سپور له ئه م باره دا که تایبه تی ئورتوپیدی له ناو ناوچه ناسراوه. تیمی R&Dئیمه.
ده سی برد بو له بین چوونی هه له کانی شیوازی کون که عملیاتی Fitbone بوو بیری ئیمه ئه وه بو .شیوازیکی باشتر و دلنیاتر ساز بکیم. که خودای به رز لوتفی کرد و ئیمه ئه م سکالا به راس بوو. میله ی ناوخو Inter Nail به سیستیمیکی میکانیکی و زور موودرن ساز بوو.
ئه م Nail له به رابه ر به Precice Fitbone دسی به رز تره بو زیاکردنی بالا و دریژ بوون نسکه کان و هه له کانی زور که متره و هه رزانتره یه ونده ی یه ک به را به ر به سیه .به میله کانی Nail
له کاتی دوره که ده به له ویلچیر ئیستفاده بت .به لام ئیجازه ی پیاسه به گوچوان ئه ده ن
به بونه ی ئاشنا بوونی ئه و که سانه که هاتوون بو ئه م مه ر که زه.ده توانن پیوندی به کن بو ئه وانه که پیشته ر ده رمان بوون و ئه مه لیاتان کردووه. ئیوه ده توانن داوای دیتنی گشتی ئه و که سانه له سالی 1380 ئه مه لیاتیان کردووه به شیوازی دیتن بکه ن ویا پیوندی به تلیفونتان به.
ئیمه ئه رکی خومان ده زانین هه موو جوره سرویسی باش له ئیختیاری که سانی هه لبژارده بو زیاکردنی بالا دانین .بو ئه وه که ئیوه رازی و خوشحال بن .ئه م شیوازه ی ئیمه بووه جیگای ره زایتی ئه وانه که له ته ک ئمه ئیشیان کردووه

ئه مه لیاتی زیاکردنی بالا چونه؟
داواکار له ئه وه ل له ته ک دوکتور نادیری موته لبی زاده دانیشتینی راسته و خوی بت و گیشتی پرسیاره کانی خوی له ماوه ی یه ک کات ژمیر بکات.
گیشتی ئبشی ئه م مه ر که زه ئه وه یه که پیش له ئه مه ل پرسیاری بو داواکار نه بت.
ئه م پرسیارانه له دانیشتنی یه که م جار یا جارانی دووایی بو داواکار ولام دتریت و ئه و که سانه که داواکاری زیاکردنی بالا بوون وه لامی خویان له داواکارانی پیشتر ورده گرن.
له دووای ئه وه نوبه ی ئه مه لیاتی زیاکردنی بالا ئه نجام ده بی که  یه ک مانگ پیش له ئه مه لیاته.
داوای گیرافی وینه ی  هر دو و لای پیکان بو ئه اندازه ی  راست و خو و ئاماده کردنی  ته جهیزاتی ئه مه لیات و ئازمایشی خوین داواکاریش ئه که ن

 

 

له ناو جه راحی  ئه وه ل له شیواری LON له سه ره تا دیوی ئه مه ل  Nail ناوی نیسکی   (تی  بیا) ده که ن و  External  Fixator باش له سه ر هر دو ساق ده نن.

ئه م  ده سگا پیچه کانی ته نزیمی هه یه که داواکار ی زیا کردنی بالا اه ناو مال به شیوازی تایبه ت  ته نزیمی ده کات.
ئه م شیوازی ئه وه نده ی سی کات ژمیر دریژی هه یه.

 
 
 
 
له شه وی ئه وه لی  ئه مه ل .ئیش زوره و به شیوازی پومپاژی  دارو ئیش که م  ئه که ن.
روژی دووایی دوکتور نادری موته لبی زاده .راسته و خو بو ویزیتی داواکار دیت و له ئه و روژ داواکار  ده گریتوه بو مال
 
 
 

فیلمی فیر بوونی زیکردنی بالا

 

 سه ره تای وه رز شه کانی  مایچه کانی  پی له ئه وه ل روژ زور  گرینگه و شیوازی  ئه نجام دانی به دس دوکتور  یه نجام دهکریت.

بو پیاسه ده به له واکر  کلک وه ر بگرن. به لام  نه فه ر  بو خوی بو ئیشه کانی خوی .سه ربه خو یه.
دووای یه ک هه فته شیوازی زیاکردنی بالا  به فیلم فیر ده بن.و ناو روژدا  یه ک میلیمتره

له هه ر 2 تا 3 هه فته یه ک جار گیرافی کونتورول  بو ئه اندازه زیاکردنی بالا  به سامان ده به

 

ئه و گرینگه بو باش بوونی  ئه مه لیات که فیزیوتراپی باش به که ن. تا گه یشتن به 4 سانتیمتر دوو روژ یه ک جار و دووای ئه وه همه روژ پیویسته که فیزیوتراپی به که ن . دووای ئه وه ته مرینی به    قووه ت کردنی  مایچه کان ران و پی پیویسته.

 

 

یه م ته مرینانه ده بی 2 تا 3 کات  له روژدا بت به تایبه ت    ئه و که سانه که یه یان هه وه   6 سانتیمتر زورتر بالا به که ن

فیلمی 3 روژ دواتر

فیلمی دو هه فته دواتر

فیلمی دووای 10 سانتیمتر زیاکردن

 

 

 

له دووای گیشتن به میزانی  ئه ندازه ی بالا . داواکار  دووباره  جه راحی بچووک ده کا External Fixator  ده ر ئه کن و پی  فایبر گلاس  ده کریت.

ئاساییه دووای لابردنی External Fixator داواکار  باشتر جوولانوه دهکا و روژ به روژ  جوولانه وه  زورتر ده بی.

 

 

ئه ندازه ی دوره که ی فایبرگلاس ره بتی به ئه ندازه ی زیاکردنی بالا هه یه. بو شه ش سانتیمتر زیاکردن پیویستی به دومانگ   به جی مانی  فایبر گلاس له سه ر پی هه یه .

ئه و کاته که میزانی ساز بوونی  نیسک له ناو ئه مه ل دا به ئه ندازه ی باش خوی گه یشت   له ناو  شوون دوکتور فایبر گلاسه کان لا ده به ن.
 

 

دووای ئه م کاره  داواکار  ده توانی بچیته سه ر کاری خووی .ئه گهی کاره که ی قورس نه بی.
هازی ئه نجامی وه رزشه کانی قورس بو ئه ندازه ی ژیکردن .جیاوازی هه یه . ئه گه ر  ئه ندازه ی  زیا کردن زور بت .دره نگتر  به سه رنجام ده گات . به لام له دووای باش بووننی جیگای ئه مه ل داواکاره کان به گیشتی  ته وانی ئاسائ و نورمالی خوویان   به ده س دیرن.

 

 

ئه م دوره ی قه بوول بوونی داواکارانی زیاکردنی بالا له ده ره وی ئیران به م شه ر حه یه :

نووینه ری سینتر  له فروکه خانه چاوه رووانی داواکاره و به رنامه ریژی ده کا و ئه م به رنامه ساز ده کا .
له سه ره تا شوونی مانه وه که له ماوه ی به رنامه ی زیا کردنی بالا  له ئه و شونه ئیستفاده ده کریت.دووایی دیتنی دوکتور نادیری مو تلبی زاده تا به گیشتی پرسیاره کان وه لام بدریت.
ئه م ئیحتمالیش هه یه له ته ک ئه وانه که ئه مه لیاتیان کردووه کوبوونه وه بکین .
یه گه ر راست بوون به سر ئه  جه راحی پاره ی  یه و ه بنیرن و  هه تا کو  فحص و به ررسی کاملی پیزیشکی  وه کو رادیولوزی و گرافیه کانو... ئه نجام بت و کاتی جه راحی له ئه ولین کات  بنرن بوتان. جه راحی  له نه خوشخانه ی ئومیدا.ئیوه  ده توانین  شیوازی بیهوش کراوه  ی خوتان  .هه لبژیرن.بیهوشی  له سهر ئه ندام یا بیهوشی گیشتی . جه راحی LON .سه کات و MTNدو کاتی پیویسه.
دووای ریکاوری و هوشیار بوونی گیشتی  ده چنووه بشی  گیشتی له دیوی تایبه ت و   و له هه مو.
کات چاودیری ده بن. بو کونتورولی گیشتی ئیش له دووای جه راحی  پومپی ئیش  ده رمانی ئیش پومپ ده کا تا ئیشتان نه بی و دلنیا بن.
دووای روژی  جه راحی دوکتور نادیری موته لبی زاده راستو و خو بو ئه نجامی ویزیت و هه لسانی ئیوه دیت.و سه یری  حالی ئیوه ده کات.
کاتی چاودیری دو روژه و ئیمکانی هه یه زورتر بت.
له دووایدهرچووون له  نه خوشخانه ده چینه وه دیوی  مانه وه له یه م کاته ئیوه ژیر چاودیرین  و نه فریکی تایبه ت بو خواردن و گورانی پانسمان و ده رمانه کان له خزمه تی ئیوه هه یه.
دووای یه ک هه فته پروگرامی گه شه کردنی بالا ده س  پی  ده کات بوو  فیربوونی زیاکردنی بالا نه فه ری تایبه ت هه یه  . ئه م کاتیش  فیزیوتراپی  به    ده س فیزیو تیراپیستی سینتر یه نجام ده بت له روژدا  یه ک و نیم تا دوکاته
خواردنی روزانه به دهس موشاور و به دوقی ییوه یه.
هه ر دوو هه فته  گرافی کونتورول له هر دوو ساق بو زیا کردنی بالا  به ده س دوکتور نادیری موته لبی زاده  یه نجام ده بت له شونی دوکتور.

 

 

 

دوووای ته واو بوونی دوره  زیاکردن.دووباره ده چن بو نه خوشخانه ئومید و جیهازی اکسترنال فیکساتور له هه ر دوو ساق لا ده بن. و له ژیری پی تا ناو راسه ی پی. له سایت ده توانینن سییری بکه ن. فایبر گلاس  و دوو پین له بانی ساق  دوو پین له خوواری ساق  لا ده بن. له یه م کاته بیوه ده توانین پیاسه بکن .

ئه و کاته که اکسترنال فیکساتور له سه ر هه ر دو پی کانی ئیوه  هه یه و کاتی ئیستیفاده له فایبر گلاس  پیویستی زوری هه یه  به یه ک و ئه ندازه ی زیاکردنی بالا.که کاته کانی له جه د وه لی خووار دیاره.

ئه نازه ی دریژه ی بالا (سانت)

کاتی که ده ستگای اکسترنال فیکساتور له سه ر پی دانراوه(وه رز)

عه رزی ده وریک که فایبرگلاسه که قه راری هه یه(وه رز)

عادی بوونه وه دوای بازکردنی فایبرگلاسه که(وه رز)

6

3 – 2.5

2.5

3

7

3.5 – 3

3

4

8

4 – 3.5

4

5

9

5 – 4.5

4.5

6

10

6 – 5.5

6

7

دقه ت بکریت ئه عدادی که وتراوه له کاتیکدا وا خوراکی باش ، یاری به ئه نازه ، فیزیوتراپی ریکووپیکو ، ته مه نی به ین 20_35 وه وه زنی 50_70کیلو و مه سره ف نه کردنی کحولو    هه مووی دوخانیات درووستی هه یه..

 

دووای دوره ی فایبرگلاس  لا ده بن له شونی دوکتور نادیری  موته لبی زاده. دووای دوو روژ ده توانین پیاسه بکن و بچن بو فروکه خانه و شونی خوتان .به ماشین تا فروکه خانه   ده چن.

برانبه ری شیوازی ایلیزاروف له ته ک LON

گرینگیه کانی باشی له <<LON<<Lenghening Over Nailing برانبه ری شیوازی ایلیزاروف ئه مانه س

 1. له شیوازی هه لبژاده ی ئیمه(LON)  ییحتمالی لار بوون له شونی استیئو تومی نییه.ئیمه ده ل نیگرانیمان بو لار بووون له دووای لابردنی جیهاز ی ده ره وه مان نییه.
 2. یه ندازه ی ئیش و اسکار جیگای ئه مه ل که متره
 3. هیزی پیاسه زورتره
 4. کاتی دامه رزاندنی جیهازی (اکسترنال فیکساتور) زور کورتره
 5. ئیحتمالی شکاو له شوونی دریژ بوونی نیسک نییه.جیا له ئه م چته له شیوازی ابلیزاروف.
 6. محدوديت حرکت مفاصل دو طرف استخوان در حال افزايش کمتر است

له شیوازی LON زور تر بو که سانی زور کورته بالایه
له سالی 1384 به شون به ررسی هایه ک زور ، موه فه ق به ته راحی و‌درووس کردنی ته غییراتیک له ده ستگاه بیرونی (اکسترنال فیکساتور) بووین که ئه مه بوو به هوکار ئه وه یی که کیشه هایه زور که هه موو کاتیک بمان بوو لا به ین،
وه کوو پیشگیری له تاب هه لگردنی وایره کان له توولی فره بوون بوو که میزانی عفونه تی ده وری پینه کان وه شکاندنیانی زور کم ئه کرد.
ته غییریک گرینگ تر ،فه را هه م کر دنی هیزیک بو‌ خه م کردنی کاملی زانوه کان بوو که له سیستم هایه ک عادی ئیمکانی نه بوو ، و زانوله ۹۰ درجه زور تر خه مو‌ نه ئه بوا.
هه مچنین توانیمان به تغییر دان له ئولگویی ئه فزایش توول،میزانی ئوستوخان سازییش زور تر بکین.
نوکته تر که زور گرینگه ، درمانی هه موویی کیشه هایه ئیحتمالی له پروسه یی ئه فزایشی قه ده ،که ئه م‌درمانه به شون ته جروبه یی به ده س هاتوو له توول چه ندین سال کاری ئیدامه دار له ئه م‌ زه مینه به ده س دیت.
رابردوویی عه مه لیاتی دریژه یی بالا دوکتور مطلبی زاده:
عه مه لیات دریژه یی بالا به ده س دوکتور مطلبی زاده له وه رزی میهر سالی 1380 ده ستی پی کرددووه.له توول ئه م کاته زورتر له سیسه د نه فه ر له خوبه خشه کان ،ئه م عه مه لیات یانه ئه نجام داوه که تعدادیان خه ریکه زورتر ئه بیتو وه نه تیجه خاس بووه ، هه روه ها خولاسه یی جوابی 143 نمونه له عه مه لیات های دریژه ی بالا رووی داوه به ده ست ئه مان تا سالی 1387 به عنوانی زورترین ئامار راپورت دریا له جیهاندا به ده ست Springer له میژوویی 10موردادی 1398 بلاو کریاوه تو. لينک مقاله

خالیک که زور دیاری ئه دات ، له توول 15سال رابردوو له ئیرتبات به ئه م‌عه مه لیات جه راحیه ئه توانین بله ین خوش هاتنی خوبه خشه کانی جگه له ئیرانی بو دریژه ی بالا له ئیران بووه که هوکاری ئه م چته بروایکه ، که به دوکتوره ئیرانیه کان هه یانه و جیاوازی نرخه کان ئه م جه راحیه له بین ئیران و ئوروپا و ئه مریکاس.

 

نوی ترین ده س هاتووه یی لیکوله ره وه کان مرکزی llci


ه گه ر له بواری میله کانی زور کردنه وه ی دروونی له فه زای وب بگه رن ،ته نیا دوو نه وع له جیهان تایه به ت لی ئیستفاده ده که ن.
1- Fitbone ، ئه م nail له کامل له ئیسقان ئه وی سیت ، وه ته واوی استوئوتومی به وسیله یی ده ستگاهیگ که ناوی Activatorره به شیوه یی بی سیم فاسله درووست ئه کات که سورعه تی ئه م درووست کردنی فاسله یه ک میلیمتر له روژه.
له ئه م شیوه ، ئیزنی دانیان وه زه ن له ده وره یی زور کردنه وه ، وه به تایبه ت دوایی تواو بوونی ده وره یی زورکردنه وه تا کاتی ته رمیمی تواوی ئیسقان نادرگیت، وه ئه مه کیشه یه ک زور گه وره بو مروفه شاغله کان درووس ئه کات وه دیاره که له توول ده وره یی زورکردنه وه فره ئازار ئه دات چوون مروفه کان له کار کردنی کومه لایه تی تواوجیا ده بیتووه .
کیشه یی دووهه م ،چوارچیو له ئه نازه یی توول ئیسقان ، به Fitboneزورتر له 6 سانت ساقی پی وه 8سانت له ران دریژه نادا
2- Precice ، ئه م nail له ئامریکا کلکی له وه ر ده گرن و هه ر دوو کیشه بو Fitboone بوو.به لام له ساقه کان 7 سانتیمیتر زیا کردنی بالا ساز ده کا
لیکوله ره وه کان مه رکز دریژه وه یی بالای ئیران ، دوایی سرییک ته راحی و ئازمایش هایه ک له مروف تی هینان به دروست کردنی(Monual Telescopic Nail)میله یی دریژه وه یی MTN بگه ین. که هه ر دوو کیشه یی ژووریان حه ل کردووه. روژیک دوایی عه مه ل جه راحی ئیوه ئیزن تان هه یه به یارمه تی گوچان به ریوه بچن وه به عنوان یه ک مروفی موختار وه بیجکه یارمه تی که سی تر ژیان بکه یی، وه هیچ چوارچیویک نیه بو دریژ بوونی سیقان حه تا تا 14سانت له سووره تی پیویست جوانی ئه ندام مروف ئیزن ئه دات دریژی ببیت.


بیجگه له حه لی دوو کیشه یی ژور ئیسته جه ریانی نرخه که ی ئه نجامی دریژه وه ی بالا به Fitboneوه Precine یه کیک له عه واملی چوارچیو درووس که ره .
دریژ بوون بالابه Fitbone به ده ست دوکتور بامبارت له مونیخ حودودی هه شتا هه زار یورو وه به Precice له ئه مریکا به ده ست دوکتور مه حبوبیان حودودی 68هه زار دولاره ، ئه مه له سووره تیکه که نرخه کان سه یر و نیشته جی له ئه مریکا و ئالمانیا روون نیه به لام ئیستفاده له MTN که متر له نرخه کان ژوور تواو ئه بیت که ئیمتیازیک گه وره بو ئه وانه یی که ئه م عه مه ل جه راحیه یه ک سیهه مه.

بو‌ناسین ئه م عه مه لیات دریژه ی بالا ویدیو ژیر ببینن.

 

(به شی دووهه م)

به ته واشا کردنی ئه م کورته ویدیو له ته ک دریژه ی بالا ئاشنا ده بن(به رنامه ی سیمای خانه واده)به شی یه کم

روون کردنه وه ی دوکتور نادری مطلبی زاده سه باره ت به کاتی درووست بو دریژه ی بالا

وتووویژی شه به که ی جام جه م له گه ل دوکتور نادری مطلبی زاده

وتووویژی به رنامه ی یه ک کوپه سلامت شه به که ی دووسیما

خالی گرینگ سه باره ت به عه مه لیاتی جه راحی دریژه یی بالا:

 • خوراکی له چاک کردنی ئیسقان زور گرینگه (خواردنی پروتوئین،شیر، سه وزیجات تازه)
 • دووری له دوخانیتو،کحول ، کولای گاز دار
 • ئه نجامی ریکوپیکی حه ره کاتی وه رزشیه که خویان وتوویانه له توولی ده وره ی دریژه وه و ئه نجامی فیزیوتراپی به شیوه یی ریکوپیک
 • له توولی ده وره ی دریژه وه، هه ر 14 روژ جاریک گرافی کونتورول بو پیوانه کردنی پیشکه وتن ئه نجام ده بیت
 • له کاتیکدا فیزیوتراپیستیک بیجگه له ئه و که سیی وا دوکتوره که به هوکاری بوعدی مه سافه ت هه لیبژاردووه ، ده بی نه تیجه یی ئییشه که ته ئیید و قه بول بکریت بیجگه له م چته خوبه خشه که ئه بی په یمان بدات که مابه قی ده وره که یی له تاران وه به لای شه خسی دانراو تواو کات.
 • دوای ته رمیم کاملی شوینی دریژه وه ، هه مووجاریک پیویست ده بی میله کانی دروونی دربینن (یه کوو نیم تا دوو سال دوای یه که مین عه مل)
 • ئه م عه مه له به ئافره تانی زورتر له ته مه نی ۴۵سال وه پیاوانی زور تر له ۵۵ سال پیشنیار نادری.
 • که سانی که له ئه ژنویان ئینحرافیان هه یه له یه ک کات به ئه م عه مه له کیشه یی ئه ژنویان حه ل ئه بی وه به ئه نازه ی شدت ئینحرافه که به دریژی ساق ئیزافه ئه وی.
 • که سانی که له رابرددو ئه ندامه ته حتانیه کانیان ئیختلافی هه بووه هه مکات ته ک ئه م عه مه له کیشه که یان حه ل ئه بی.
 • توانینی ئه نجامی یاری هایه ک قورس هه مووجاریک حودودی ۱۸وه رز دوایی ئه نجامی ئه م عه مه له به ته کیید ده بی
 • له عه رزی کاتی دریژه وه ئه و که سه ئه توانی به ریوه بچی (ئه لبه ت به یارمه تی گوچان یا واکر)که بتوانی له ئییشه کان تایبه ت به خویی سه ربه خو بیت ،به لام ئیمکانی ئه وه یی که بروات بو مه حه لی ئییش یا زانکوی نییه.
 • ئیسقانه هایه که له مه حه لی دریژه وه دروسست بووه کاملا سروشتییه وه هیچ نوقته زه عفیک بو ئه و که سه درووست نابی
 • ئوسولا دریژه یی توولی ئیسقانه کان پروسه یکه ئه شی له رووی یاسانه وا ته عیین بووه به ریوه بچیت، به تایبه ت دوای ۴ سانت دریژه وه له کاتیکدا فیزیوتراپی و یاری پیویست به ئه نازه ی کافی ئه نجام ببیت ئه توانن سورعه تی پیشکه وتنه که له حه دی عادی بیوی سینن وه ئیشه که یشی کونترول بکه ن

چه که سانیک بالایان کوورته ؟
کوورته بوون بالا له دیقه ت به میانگینی بالایی یه ک‌کومه لگاه به جیایی جنسیه تی ده ر ئه که وی وه ئه مه ته عریفیکی به تایبه تی هه یه وه هه رکه سیک وا هه ستی کوورته بالایی ببیت قه رار نییه که له سه ری جه راحی دریژه یی بالا بکریت چوون ئه م جه راحیه عه مه لیک بو جوانی نییه
هیزی ریگه چوون له حه ینی دریژه ی بالا
له شیوه یی LON هیزی ریگه چوون له عه رزی ده وره ی دریژه ی بالا له موقایسه له گه ل ئیلیزاروف زور باشتر و به هیز تره وه ئیشی که متری هه یه ،به تایبت ئه گه ر خوبه خشه که به ئه نازه ی پیویست یاریه کان ئه نجام بدات

ئه م ویدیو له سالی 1383بو نیشان دانی هیزی ریگه چوونی شه خس له حه ین ده وره ی دریژه ی بالا دروست بووه
 

پرسیارانی که زور کات ئه پرسن

 • ئایا ئه م‌عه مه ل جه راحیه عه وارزی هه یه یان نه؟

        نه تیجه یی ئه م عه مه ل جه راحیه زور پشت به پشت هاوکاری هه ردوو ته ره ف یانه جه راح و خوبه خشه که س.
        له کاتیکدا یاریه دانراوه کان به ئه نازه ئه نجام ببی و جه له سات فیزیوتراپی ریکووپیک به رقه رار بیت مه رکه ز ،
        حصول  نه تیجه یی جه راحه یه که ته زمین ده کات

 • چ کاتیک دوای عه مه ل ئه توانی کامله ن عادی به ریوه بچی؟

        ئه مه ده گه ریته وه سه ر ئه نازه ی زور بونه وه که له ،جه دوه لی ژیر تا حه دیک ئه توانین جوابی ئه م پرسیاره بدوزینه وه


جه دوه لی کارئاسانکه ری دریژه ی بالا

به ته وه جوبه گریدار بوونی ده وره ی خاس بوونه وه به میزانی دریژه ی بالا جه دوه لی ژیر له پیشبینی میژووی کات پیویست بو چوونه وه بو‌سه ر ئییش و خاس بوونه وه ی کامل یارمه تی ئه دات.

 

ئه نازه ی دریژه ی بالا (سانت)

کاتی که ده ستگای اکسترنال فیکساتور له سه ر پی دانراوه(وه رز)

عه رزی ده وریک که فایبرگلاسه که قه راری هه یه(وه رز)

عادی بوونه وه دوای بازکردنی فایبرگلاسه که(وه رز)

6

3 – 2.5

2.5

3

7

3.5 – 3

3

4

8

4 – 3.5

4

5

9

5 – 4.5

4.5

6

10

6 – 5.5

6

7

دقه ت بکریت ئه عدادی که وتراوه له کاتیکدا وا خوراکی باش ، یاری به ئه نازه ، فیزیوتراپی ریکووپیکو ، ته مه نی به ین 20_35 وه وه زنی 50_70کیلو و مه سره ف نه کردنی کحولو

هه مووی دوخانیات درووستی هه یه..

 

 

 • هه زینه ی ئه نجامی ئه م عه مه ل جه راحیه چه نیکه؟؟

         بو خاتری گرینگ بونی میزانی پاره ئه م پرسیاره له مسئولی راسته و خو سینتر بکن.که کاملو به سپور گشتی زانیاره کان وهلام ده دات پیوندی بکن به ژماره تلیفونی 000981251433

ولات

نرخ

 

ئه مریکا

90.000 $

بو‌ دریژه ئیسقانی ران هه ر دوو لا

100.000 $

به شیوه ی Precice

140.000 $

نرخ بو دریژه کردنی ئیسقان به شیوه ی LATN ئه نازه ی ۶۴۰۰۰دولاره    

نرخ بو دریژه کردنی ئیسقان به شیوه یPreciceئه نازه ی ۶۹۰۰۰دولاره  

نرخ بو دریژه کردنی ئیسقان ران به شیوه ی LON ئه نازه ی ۵۵۰۰۰دولاره  

نرخ بو دریژه کردنی ئیسقانی ران به شیوه ی Precice ئه نازه ی ۶۰٫۰۰۰دولاره

120.000 $

ئیسفاده له precice

ئالمانیا

120.000 $

موته خه سی بو‌جه راحی جوانی ئه ندام وه دریژه ی ئیسقانی هه ر دوو ران

50.000 €

بو‌ دریژه ئیسقانی ران هه ر دوو لا

53.000 €

دریژه کردنی هه ر دوو ئیسقان (به شیوه ی ئیسفاده له میله ی بیت بون)

ئیتالیا

 

 

55.000 €

کاشتی ئیسقانی رانی مه سنووعی(کاشتی میله)

 

 

55.000 €

کاشتی ئیسقانی رانی مه سنووعی(کاشتی میله)

فه رانسه- ئیتالیا

52.000 €

کاشتی ئیسقانی رانی مه سنووعی(کاشتی میله)

ئیران

25000 €

میله ی ده سی تلیسکوپیک MTN په که یجی کاملی کاشتی میله بو‌ ده روونی له ش (له فروکه خانه بو‌فروکه خانه)

20.000 €

په که یجی کامل (فروکه خانه بو‌فروکه خانه) به شیوه ی LON