نوي  ترين ده س هاتووه يي ليکوله ره وه کان مرکزي  llci

ه گه ر له بواري ميله کاني  زور کردنه وه ي درووني له فه زاي وب بگه رن ،ته نيا دوو    نه وع له جيهان تايه به ت لي ئيستفاده   ده که ن.

1 - Fitbone ،  ئه م