loading
آقای حسین اللهیاری

دوره هاي آموزشي تخصصي فيزيو تراپي داوطلبان افزايش قد را در مرکز افزايش قد ايران طي نموده و سالهاست که با دکتر مطلبي زاده همکاري مي نمايند