loading
آقای حمیدرضا هاشمیان

دوره هاي آموزشي تخصصي فيزيوتراپي داوطلبان افزايش قد را در مرکز دکتر مطلبي زاده طي نموده و در حال حاضر يکي از توانبخشان مرکز افزايش قد ايران مي باشند