جديدترين دست آورد محققين مرکز llci

اگر در مورد ميله هاي افزاينده داخلي در فضاي وب جستجو کنيد فقط دو نوع در دنيا بطور انحصاري مورد استفاده قرار مي گيرند

1- Fitbone ، اين