جديدترين دست آورد محققين مرکز llci

اگر در مورد ميله هاي افزاينده داخلي در فضاي وب جستجو کنيد فقط دو نوع در دنيا بطور انحصاري مورد استفاده قرار مي گيرند Fitbone ، اين Nail بطور کامل در کانال استخوان قرار مي گيرد و محل استئوتومي توسط دستگاهي که آن را Activator < ...